شرایط عضویت

کلیه انجمن های صنفی و کانون های کارفرمایی حمل و نقل درون شهرها واجد شرایط زیر در حوزه جغرافیایی کشور ایران در صورت دارا بودن شرایط زیر می توانند به عضویت این کانون سراسری در آیند:

1- داشتن گواهینامه ثبت و تاییدیه معتبر وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی .

۲- قبول و تعهد اجرای مقررات این اساسنامه و تصمیمات و مصوبات قانونی ارکان کانون .

٣- پرداخت حق عضویت به طور مرتب و ورودیه

تبصره ۱- کلیه واجدان شرایط می توانند آزادانه عضویت کانون را بپذیرند و هیچ انجمنی را نمی توان به قبول عضویت در کانون مجبور یا از قبول عضویت آن منع نمود. تبصره ۲- در صورت شکایت متقاضیان مبنی بر عدم پذیرش عضویت (به دلیل عدم احراز شرایط یا تعلیق از عضویت اعضاء
هیات مدیره مکلف است در اولین جلسه مجمع عمومی، موضوع را در دستور جلسه قرار داده و تصمیمات مجمع عمومی در
این زمینه قطعی است

تبصره ۳- در صورتی که هر یک از اعضا شرایط عضویت کانون را از دست دهد و از عضویت در کانون مستعلی شناخته می شود و توسط مسوولین کانون از موضوع مطلع خواهد شد. لیکن ملزم به انجام تعهدات قبلی است.

ماده ۵ – موارد تعلیق با محرومیت از عضویت کانون :

1- فاقد اعتبار شدن گواهینامه ثبت و عدم تجديد انتخابات

۲- عدم رعایت مفاد این اساسنامه و تصمیمات قانونی هر یک از ارکان کانون ( با اعلام هیأت مدیره کانون) .

3- عدم پرداخت به موقع حق عضویت تعیین شده با توجه به ماده ۸ این اساسنامه (با اعلام مسئولان عالی کانون)

4- آرای قطعی صادره از مراجع قضایی کشور

5 . سعی در بهبود کیفیت تولید با بررسی، شناخت و استقرار روشهای نوین کنترل کیفیت

6 – کوشش برای هماهنگی در امور آموزش، ارتقای مهارت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز، همکاری با وزارت تعاون، کار و

رفاه اجتماعی و سایر دستگاهها و نهادهای ذیربط برای انجام اموزش های مربوط به حفاظت فنی و ایمنی و بهداشت کار

۷- انجام تحقیقات لازم و ارائه نظر مشورتی و حقوقی در خصوص تهیه لوایح و طرحهای مربوط به قوانین کار و تامین اجتماعی

و مسائل رفاهی و حقوق قانونی کارفرمایان به مراجع ذیربط

۸- دریافت ورودیه، حق عضویت و کمکهای مالی داوطلبانه مطابق اساسنامه.

9- همکاری در جهت تأسیس، تقویت و گسترش شرکتهای تعاونی و صندوق قرض الحسنه مرتبط با وظایف انجمن صنفی به

منظور برخورداری اعضاء از تسهیلات بیشتر

۱۰- حمایت و دفاع از حقوق و منافع صنفی و حرفه ای اعضا، از طریق ارایه پیشنهاد و جلب پشتیبانی مراجع و سازمان های دولتی و ملی نسبت به هدف های کانون

۱۱- خرید، فروش و تملک اموال منقول و غیرمنقول کانون به نام و به حساب کانون مشروط بر آنکه به قصد تجارت و جلب نفع

نباشد و با رعایت مقررات جاری کشور

۱۲ – عضویت در کانون انجمن های صنفی مربوط با رعایت مقررات قانونی

۱3- همکاری با سایر تشکل های صنفی و انجام سایر وظایف و اختیاراتی که به موجب مقررات قانونی بر عهده کانون ها قرار

داده شده یا خواهد شد

۱۴- قبول مسئولیت و همکاری با وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای رسمی در انجام وظایف و تکالیفی که این دستگاه ها به

انجمن های صنفی و کانون محول می کنند و آمادگی برای ارائه مشورتهای لازم به آنها

۱۵- ایجاد ارتباط با تشکلها و سازمانهای مرتبط با وظایف انجمن های صنفی با کانون های مربوط در داخل کشور در چارچوب

فعالیتهای صنفی و قوانین و مقررات کشور

۱۶- شرکت در مذاکرات حرفه ای با سایر سازمانهای کارفرمایی ذیربط مشمول قانون و انعقاد پیمانهای دسته جمعی با سازمان های کارگری و کارفرمایی