اعضای هیات مدیره

  1. محسن طاق دار           رئیس هیئت مدیره    09121020732
  2. صادق شافع نیا            نایب رئیس                09151200085
  3. مهدی گاراژ دوست      خزانه دار                    09121413693
  4. مقداد قنبری زاده فرد   عضو هییت مدیره      09177119359
  5. امیر حیدرزاده               عضو هییت مدیره      09124524704
  6. خانم پگاه بیگلری          دبیر                           09123941683
  7. حیدر علی ملک لو         عضو علی البدل        09125990503
  8. حسین صاحبی             بازرس اصلی             09120243060
  9. سعید یکه زارع             بازرس علی البدل      09122633622