درخواست ریاست محترم کانون از دبیر محترم هیات عالی نظارت در سازمانهای صنفی کشور مبنی بر(نرخ گذاری خدمات حمل و نقل در کشور)